Witamy na stronie Apartamenty Gorzów

regulamin

W celu zapewnienia Państwu udanego pobytu przedstawiamy  regulamin określający warunki korzystania z lokalu oraz warunki zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji Expert Apartamenty Centrum. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Rezerwacja
  1. W celu dokonania rezerwacji noclegu Klient wypełnia i wysyła zapytanie na email expertapartamenty@gmail.com: lub dzwoni pod numer tel. +48 506043740.
  2. W celu potwierdzenia zgłoszenia rezerwacji Expert Apartamenty Centrum przesyłają na adres e-mail Klienta, Wstępne Potwierdzenie Rezerwacji.
  3. Klient dokonuje wpłaty zaliczki, zwanej dalej Opłatą Rezerwacyjną, na poczet rezerwacji na wskazane w e-mailu konto bankowe; lub podaje dane karty kredytowej zgadzając się na wykorzystanie jej w celu złożenia preautoryzacji w wysokości zaliczki.
  4. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego Expert Apartamenty Centrum Zaliczką lub dokonania pomyślnej preautoryzacji zaliczki na karcie kredytowej Klienta.
  5. Expert Apartamenty Centrum przesyłają Ostateczne Potwierdzenie Rezerwacji, na podany przez Klienta adres e-mail, nie później niż w terminie 48 godzin od daty wpływu Zaliczki na rachunek Operatora lub po dokonaniu pomyślnej preautoryzacji.
 2. Zasady płatności
  1. W przypadku płatności przelewem Klient dokonuje płatności Zaliczki na rachunek wskazany we Wstępnym Potwierdzeniu Rezerwacji podając w tytule zapłaty nazwę lokalu oraz termin pobytu, w taki sposób by rachunek Expert Apartamenty Centrum został uznany w terminie wskazanym we Wstępnym Potwierdzeniu Rezerwacji.
  2. W przypadku preautoryzacji karty kredytowej Klient przekazuje dane karty kredytowej drogą telefoniczną lub mailową, co oznacza dokonanie preautoryzacji zaliczki na karcie przez Expert Apartamenty Centrum. Klient zobowiązany jest do przekazania danych w terminie wskazanym we Wstępnym Potwierdzeniu Rezerwacji.
  3. Uznanie rachunku Opłatą Rezerwacyjną oraz podanie danych karty kredytowej po terminie wskazanym powyżej powoduje nie dojście Rezerwacji do skutku, chyba że mimo tego Operator dokona Ostatecznego Potwierdzenia Rezerwacji.
  4. Płatność pozostałej części Ceny za nocleg dokonuje się na następujących zasadach:
   • gotówką, lub kartą z chwilą wydania kodu do Lokalu lub
   • przelewem bankowym na rachunek, łącznie z płatnością Opłaty Rezerwacyjnej.

  Koszty przelewów bankowych obciążają w całości Klienta.

  W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego lokalu do dyspozycji Klienta.

 3. Anulacja rezerwacji
  1. W przypadku anulowania lub zmian w  Rezerwacji, Klient zobowiązany jest do wysłania pisemnej anulacji drogą mailową.
  2. Expert Apartamenty Centrum są uprawnione do pobierania od Klienta następującej opłaty:
   • 100% Opłaty Rezerwacyjnej jeśli rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż 5 dni przed przyjazdem.

  W przypadku anulowania rezerwacji kwota należna Klientowi zwracana jest na rachunek bankowy wskazany w formie pisemnej przez Klienta lub na rachunek z którego Opłata Rezerwacyjna została dokonana.

  W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji do 5 dni przed datą przyjazdu, Expert Apartamenty Centrum nie obciążą Klienta opłatą za anulowanie lub zmianę rezerwacji. W przypadku anulowania lub zmian po tym terminie lub w przypadku nie pojawienia się Klienta, Expert Apartamenty Centrum mają prawo obciążyć Klienta opłatą w wysokości 100% całej rezerwacji.

 4. Warunki najmu lokali
  1. Odbiór kodu umożliwiającego dostęp do lokalu następuje poprzez sms lub bezpośrednio w apartamencie.
  2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
  3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, klient zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznego, sms, komunikator społeczny lub poprzez email.
  4. Przed przekazaniem kodu do Apartamentu Klient okazuje dowód tożsamości. Expert Apartamenty Centrum w celu realizacji umowy mają prawo dysponować takimi danym osobowymi klienta jak imię i nazwisko, nr pesel lub nr paszportu i adres do korespondencji.
  5. Dostęp do apartamentu poprzez kod jest ograniczony czasowo zgodnie z okresem rezerwacji lokalu. Złamanie postanowienia umowy lub regulaminu skutkuje utratą kodu dostępu do lokalu.
  6. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Expert Apartamenty Centrum o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić jakąkolwiek szkodę. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażania Apartamentu poza: telefonami, smartfonami i innymi podobnymi urządzeniami, komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
  7. Klient może korzystać z Apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem lub bezpłatne używanie bez zgody Expert Apartamenty Centrum.
  8. Klient zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu Apartamentu i w samym Apartamencie. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o wszelkich szkodach, jakie Klient wyrządził w wyposażeniu Apartamentu i samym Apartamencie. Klient zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z Lokalu.
  9. zwierzęta nie są akceptowane
  10. W Lokalu obowiązuje zakaz palenia tytoniu z wyjątkiem balkonów. W przypadku złamania zakazu Expert Apartamenty Centrum mogą nałożyć na gości karę w wysokości 500 zł.
  11. Zabronione jest urządzanie w Lokalu imprez towarzyskich uciążliwych dla lokatorów budynku. Klienci są zobowiązani do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa a szczególnie do przestrzegania ciszy nocnej od 22:00 – 7:00. W przypadku złamania tych zasad lub interwencji administracji budynku, Policji bądź Straży Miejskiej lub innych służb Operator może nałożyć na gości karę w wysokości 1000 zł i zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
  12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klienta pozostawione w mieszkaniu. Wszelkie rzeczy pozostawione w mieszkaniu po wyjeździe Klienta będą mu zgłaszane i przechowywanie do odebrania w terminie 14 dni.
  13. Liczba osób mających zamieszkać w Apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w Formularzu Rezerwacyjnym. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w formularzu Rezerwacyjnym, Expert Apartamenty Centrum mogą żądać dodatkowej opłaty a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w Apartamencie zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty. W przypadku przebywania większej liczby osób, zwłaszcza w czasie trwania ciszy nocnej (po godz. 22:00), niż zgłoszonej w procesie rezerwacji, Najemca zobowiązany jest do zapłacenia kary w wysokości 300 zł za każdą nadprogramową osobę.
  14. W obiekcie noclegowym można przebywać z dzieckiem do lat 6, a jego pobyt traktuje się jako bezpłatny, gdy dziecko śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku, które nie wymaga dodatkowej pościeli. Na każdego opiekuna może przypadać tylko jedno dziecko, którego pobyt jest bezpłatny. W momencie, gdy liczba dzieci uprawnionych do bezpłatnego pobytu przekracza liczbę opiekunów ich pobyt automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny. UWAGA: dzieci, których pobyt traktuje się jako bezpłatny nie należy uwzględniać w ogólnej liczbie osób przypadających na daną rezerwację. Konieczne jest zaznaczenie w „uwagach” w formularzu rezerwacyjnym ilości dzieci, których pobyt traktowany jest jako bezpłatny. Podając liczbę dzieci należy zaznaczyć także ich wiek.
  15. Expert Apartamenty Centrum zastrzegają sobie prawo do pobrania od Klientów depozytu (kaucji) w wysokości wskazanej we Wstępnym Potwierdzeniu Rezerwacji, który będzie zwrócony w dniu wyjazdu jeżeli mieszkanie zostanie zdane wolne od zniszczeń. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
  16. REKLAMACJE I SPORY PRAWNE
   1. W razie zaistniałych nieprawidłowości klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia.
   2. Właścicielowi przysługuje prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. O wszelkich postanowieniach klient zostanie niezwłocznie powiadomiony. Wszelkie spory z umowy będą rozpoznawane przez Sąd powszechny w Gorzowie Wlkp.
 5. Odpowiedzialność
  1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Expert Apartamenty Centrum rezerwują sobie prawo zaproponowania Klientowi Lokalu Zastępczego, będącego w tym samym lub podobnym standardzie, do Lokalu określonego w Formularzu Rezerwacyjnym a w przypadku braku wolnego Lokalu do anulowania rezerwacji i zwrotu poniesionych kosztów rezerwacji.
  2. W przypadku siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Expert Apartamenty Centrum są zwolnione z odpowiedzialności.
 6. Dane osobowe
  1. Dokonując rezerwacji na stronie internetowej www.gorzowapartamenty.pl Klient niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych  odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
  2. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacja.